Portada|

El Tribunal qualificador del procés selectiu d’una plaça de funcionari/a interí/na auxiliar per a programa de foment de la lectura, vacant a l’EATIM de Jesús Pobre, a la sessió celebrada el 9 de novembre de 2020, a la vista de l’acta i a resultes de la seua aprovació definitiva, d’acord amb allò que estableix l’article 206 del ROF i RJ de les Entitat Locals, ha acordat la publicació del resultat del tercer exercici: Supòsit pràctic i que ha estat el següent:

Comments are closed.

Close Search Window