El Pla Estratègic de Desenvolupament Agrari Sostenible del Municipi de Jesús Pobre té com a finalitat primordial consolidar l’espai agrari i fer possible millorar les rendes dels llauradors-empreses agràries mitjançant l’assoliment de l’eficiència de les infraestructures i serveis generals, l’impuls de sistemes de producció i comercialització adequats a les necessitats del mercat i, en definitiva, produir productes diferencials i modernitzar o adaptar les explotacions agràries per tal que puguin millorar o assolir la
seva viabilitat empresarial, trobant noves línies de comercialització i nous actors transformadors del canvi, millorant de manera indirecta l’entorn per conviure al municipi.

Aquesta actuació ha de fer-se des de sis perspectives:

a) en harmonia amb el medi natural i oberta al seu coneixement.
b) en col·laboració amb l’Ajuntament, especialment pel que fa a les competències de les quals són titulars, com ara moltes de les infraestructures i serveis generals, disciplina urbanística, impulsors de la recuperació de la sostenibilitat econòmica dels espais, etc. i d’altres actors que vulguin configurar el canvi de model actual per arribar a la sostenibilitat dels espais rurals municipals.
c) generar projectes de transformació viables econòmicament que s’estableixin en l’àmbit municipal, produint agricultura de valor afegit (aprofitant les condicions favorables enfront de les limitants, sobretot la espacial deguda al sistema minifundista), com poden ser la horticultura, viticultura, recuperació de conreus tradicionals com el conreu del blat reivindicant el passat històric de la zona i la olivicultura, altres conreus, etc amb sistemes productius agroecològics que donin un tret diferencial. Considerar i potenciar projectes de transformació del producte, plataforma de distribució cooperatiu del producte a clients.
d) generar un canvi de percepció de l’agricultura com a ofici i donar viabilitat a nous actors, que alhora generin llocs de treball directes i indirectes al municipi de Jesús Pobre i voltants.
e) potenciar la marca de producte de qualitat (ecològic?), diferencial, exclusiu i de proximitat, així com trobar els punts de venda necessaris per que la demanda faci sostenible l’estratègia productiva.
f) vehicular el PEDAS amb les línies estratègiques de la nova Llei d’Estructures Agràries, instrument fonamental per a abordar els canvis fonaments del sector agrari valencià.

L’harmonia amb l’entorn natural es materialitza en la voluntat de desenvolupar una agricultura que tendeixi a la sostenibilitat, és a dir, que mantingui i millori el nivell de productivitat i garanteixi la persistència del sistema ambiental, social i econòmic. Es tracta que el desenvolupament actual no comprometi les generacions futures.

L’agricultura sostenible ha de conservar els recursos de l’aigua i del sòl, no s’ha de deteriorar el medi ambient, ser tècnicament apropiada, econòmicament viable i socialment acceptable. En definitiva, que sense malmetre els recursos, sigui possible la generació de rendes agràries que permetin la viabilitat de l’activitat agrària.

L’altre element que cal destacar, tal com ja s’ha indicat, fa referència a la necessitat del
“partenariat” per part de l’Ajuntament i altres actors, com a forma de relació preferent
amb el sector agrari per impulsar projectes conjuntament. Aquesta voluntat de
concertació per desenvolupar projectes esdevé un factor important en el propi Pla
estratègic, s’han d’implicar diferents òrgans del municipi interessats en la transformació
actual del sistema agrari.

S’haurà de “promoure la captació, coordinació i gestió d’ajuts i fons comunitaris i d’altres administracions i ens que els puguin atorgar”. En definitiva, a més d’ésser un òrgan executor d’actuacions, ha d’actuar com a coordinador i motor que promogui i impulsi iniciatives que diferents agents executaran.

Amb aquest Pla Estratègic, a partir dels objectius, s’analitzaran quins són els condicionants i les alternatives per dur a terme una estratègia lògica de desenvolupament i també protecció dels nostres espais rurals (sempre a partir del objectius municipals, interactuant i buscant el millor per als promotors del pla). Aquesta eina ha de ser realista i buscar la manera de implementar fites espaia’ls i econòmiques
assumibles… pensant en un pla de implementació i no amb un projecte puntual.

“Si no sabem on anem, és probable que no arribem a ninguna part”

Comments are closed.

Close Search Window