Portada|

En Vicent Grimalt Boronat, alcalde-president del M.I. Ajuntament de Dénia,

FA SABER: Que atesa la convocatòria d’Eleccions a Corts Generals que se celebraran el diumenge 10 de novembre de 2019, s’exposen al públic les llistes del cens electoral en els locals de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (baixos de l’Ajuntament), des del dia 30 de setembre al 7 d’octubre, ambdós inclosos, tots els dies, fins i tot els festius, en horari de 9 a 13 hores.

Les persones residents, especialment aquelles que han complit 18 anys després de les últimes eleccions i les que han canviat de domicili recentment, hauran de consultar les llistes i presentar reclamació sobre la inclusió o exclusió en el cens en el termini esmentat.

Cosa que es fa pública per al coneixement general

Exposición pública del censo electoral

D. Vicent Grimalt Boronat, alcalde-presidente del M.I. Ayuntamiento de Dénia,

HACE SABER: Que dada la convocatoria de Elecciones a Cortes Generales que se celebrarán el domingo 10 de noviembre de 2019, se exponen al público las listas del censo electoral en los locales de la Oficina de Atención Ciudadana (bajos del Ayuntamiento), durante los días del 30 de septiembre al 7 de octubre, ambos inclusive, todos los días, incluidos festivos, de 9 a 13 horas.

Las personas residentes, especialmente aquellas que han cumplido 18 años después de las últimas elecciones y las que han cambiado de domicilio recientemente, deberán consultar las listas y presentar reclamación sobre la inclusión o exclusión en el censo en el plazo mencionado.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Comments are closed.

Close Search Window