Portada|

L´Eatim de Jesús Pobre per raons de viabilitat de la xarxa de clavegueram, sobre la qual existeix un deficient estat de conservació i necessitat d’inversió i creixement d’aquesta infraestructura, ha reintegrat a l’Ajuntament de Dénia la seva gestió, amb la finalitat de compartir la mateixa entitat concessionària, podent així accedir al sistema de tributació i manteniment al menor cost, si bé l´Eatim mantindrà la competència en inversions per a continuar amb l’obtenció de subvencions hídriques.

Per tot això s’informa els veïns i veïnes de Jesús Pobre que pròximament es remetrà a instàncies de l’Ajuntament de Dénia, comunicació d’alta censal de la taxa de clavegueram que abonaran exclusivament els habitatges que estiguin connectades a la xarxa. Si el seu habitatge no estigués conectat al clavegueram, hauran de seguir les instruccions que s’indiquessin en la comunicació oficial.


Comunicado informativo: tasa de alcantarillado

La Eatim de Jesús Pobre por razones de viabilidad de la red de alcantarillado, sobre la que existe un deficiente estado de conservación y necesidad de inversión y crecimiento de esta infraestructura, ha reintegrado al Ayuntamiento de Dénia su gestión, con la finalidad de compartir la misma entidad concesionaria, pudiendo así acceder al sistema de tributación y mantenimiento al menor coste, si bien la Eatim mantendrá la competencia en inversiones para continuar con la obtención de subvenciones hídricas.

Por todo ello se informa a los vecinos y vecinas de Jesús Pobre que próximamente se remitirá a instancia del Ayuntamiento de Dénia, comunicación de alta censal de la tasa de alcantarillado que abonarán única y exclusivamente las viviendas que estén conectadas a la red. Si su vivienda no estuviera conectada al alcantarillado, deberán seguir las instrucciones que se indicaran en la comunicación oficial.

Comments are closed.

Close Search Window