Portada|

La Eatim de Jesús Pobre informa que en el BOP d’Alacant de data 19/09/2022 núm. 178, s’han publicat les bases de CONCESSIÓ D’AJUDES A ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE JESÚS POBRE:

Persones beneficiàries: autònomes, pimes, micropimes i altres professionals subjectes a mutualitats, amb domicili fiscal en Jesús Pobre.

Despeses cobertes: quotes d’autònoms, lloguer local, despeses de consultoria i assessoria, subministrament d’energia elèctrica i aigua, telefonia, internet, seguretat, manteniment d’equips, interessos de préstecs, primes d’assegurança, lloguer de vehicles, entre el 01 de juliol de 2021 i 30 de juny de 2022.

Termini: 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació. 10 d’octubre de 2022.

Documentació: model de sol·licitud, model declaració responsable, conforme a l’Annex I, i altres documents continguts en la convocatòria per a la justificació dels requisits.

Consultar el següent enllaç:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/648679

Comments are closed.

Close Search Window