Portada|

Per a evitar desbordaments del contenidor de plàstic en la via pública, un dels dos contenidors de residus s’ha habilitat per a depositar plàstics, indicant-se amb una etiqueta distintiva. Agraïm tinguen en compte aquest canvi per la millora i ampliació dels serveis de recollida de plàstics.

Ampliación de los contenedores de plástico

Para evitar desbordamientos del contenedor de plástico en la vía pública, uno de los dos contenedores de residuos se ha habilitado para depositar plásticos, indicándose con una etiqueta distintiva. Agradecemos tengan en cuenta este cambio por la mejora y ampliación de los servicios de recogida de plásticos.

Comments are closed.

Close Search Window